Je bent nu bij: Home | De service van Smerch Baby | Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

 

 

 

Naam ondernemer: Smerch Merch in naam van Twisted Stranger

Handelend onder de naam/namen: Smerch Baby, Smerch Living

 

Vestigingsadres: (geen bezoekadres)

Vasteland 78

3011 BN Rotterdam

 

Telefoonnummer: 088 73 23 999

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: info@smerch-baby.com

 

KvK-nummer: 62430068

Btw-identificatienummer: NL854814899B01

 

 

Smerch Merch, hierna te noemen Smerch Baby

1. Voorwaarden

Smerch Baby heeft te allen tijden het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van onze site te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

2. Overeenkomst

De overeenkomst tussen u en Smerch Baby komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst bij Smerch Baby. Smerch Baby erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen zowel voor de betaling als de bestelling. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3. Transport

Smerch Baby besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. Daarom maakt Smerch baby uitsluitend gebruik van gerenommeerde vervoersorganisaties. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan Smerch Baby hierop geen invloed meer uitoefenen.

4. Risico bij Transport

Beschadiging of verlies tijdens het transport van uw bestelling is voor rekening van Smerch Baby.

5. Leveringstermijn

De standaard leveringstermijn is 5 tot 7 werkdagen. Tegen een meerprijs is het mogelijk de levering naar 48 uur te zetten. Het is dan van belang dat u de bestelling voor 13:00 op een werkdag plaatst en de digitale drukproef voor 13:00 de volgende werkdag goedkeurt. Uitzonderingen hierop voorbehouden, en zijn omschreven op de pagina ‘wanneer worden de kaartjes verzonden’

Voor zendingen naar het buitenland moet u rekenen op extra verzendtijd en hogere bezorgkosten. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Smerch Baby bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen, moeten uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

6. Digitale Drukproef

Smerch Baby werkt met digitale drukproeven omschreven op de pagina 'Wat is een digitale drukproef'. Na het plaatsen van de bestelling wordt er via de mail een .pdf verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Deze dient de klant te controleren op spel- en/of plaatsingsfouten. Na de controle dient de klant de goedkeuring te geven op dit bestand. Na de goedkeuring wordt  het kaartje verstuurd naar de drukker die deze vervaardigt en verstuurd naar de klant. 

Mochten er tijdens de eerste correctieronde een fout(en) worden geconstateerd, gemaakt door klant en/of Smerch Baby, corrigeert Smerch Baby deze eenmaal kosteloos, waarna er een nieuwe Digitale Drukproef wordt opgestuurd. Deze dient wederom goedgekeurd te worden. 

Mochten er na de tweede correctieronde alsnog fouten zitten in de Digitale Drukproef, buiten Smerch Babies fout om, wordt er een extra bedrag van € 12,50 in rekening gebracht. Deze kosten worden los gefactureerd en dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst factuur. Deze regel gaat op voor elke opeenvolgende correctieronde.

Mochten er na de tweede correctieronde alsnog fouten zitten in de Digitale Drukproef, gemaakt door Smerch Baby, worden er geen extra kosten doorberekend. Deze regel gaat op voor elke opeenvolgende correctieronde.

7. Garantie

Mocht er na ontvangst van de kaart een fout in zijn geslopen die niet tijdens de goedkeuring van de digitale drukproef naar voren zijn gekomen, wordt er gezocht naar toepasselijke tegemoedkoming in overeenkomst met de klant. Contractuele garanties doen niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de koper. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

8. Beëindiging van de overéénkomst

Het annuleren van de bestelling is door u te allen tijde mogelijk, wanneer de kaarten de status ‘in productie’ hebben. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een vooraf door u aangewezen en aan Smerch Baby bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Smerch Baby retourneren, conform de door Smerch Baby verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:Bij levering van diensten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal u zich richten naar de door Smerch Baby bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping:

  • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

9. Betaling

iDeal

U kunt door middel van iDeal uw bestelling aan ons betalen. Wanneer u iDeal selecteert, komt u in uw internetbankier programma terecht. Alle relevante gegevens van de aankoop zijn reeds ingevoerd. Op de voor u bekende manier keurt u de betaling goed. Op dat moment ontvangen wij de betaling, en kunnen wij uw order uitleveren.

Paypal en Creditcard via Paypal

U kunt uw bestelling voldoen via creditcard. U in een apart versleutelde en beveiligde omgeving, waar u na het invoeren van uw details de betaling kan voldoen .

Handmatig overschrijven

U kunt uw bestelling handmatig overschrijven. De verdere bestelling zal in behandeling worden genomen als het volledige bedrag op de rekening van Smerch Merch staat. Voor deze optie ontvangt u een e-mail met een link waar u uw factuur kan downloaden en/of printen. 

Achteraf betalen:

U kunt uw bestelling ook achteraf betalen. U krijgt een mail met een link waar u uw factuur kan downloaden en/of printen na bezorging van de producten. Op deze factuur is een 14-dagen betaaltermijn na ontvangst goederen van kracht.

Transactiekosten:

Aan de verschillende betaalmogelijkheden zijn transactiekosten verbonden. Voor betalingen via iDeal wordt er € 1,- bijgerekend. Voor handmatig overschrijven wordt er € 1,- in rekening gebracht. Voor Betalingen via Paypal worden er € 1,50 + 3,4% over het totaalbedrag doorberekend. Voor achteraf betalen wordt en € 7,50 in rekening gebracht

9.1 Klachten

Smerch Baby raadt aan om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Smerch Baby daarvan zo spoedig mogelijk na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten.

Correspondentie- & kantooradres (geen bezoekadres): Brielselaan 20B, 3081LB Rotterdam

9.2 Geschillenregeling consument:

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@smerch-baby.com of vul het klachtenformulier in op de pagina 'ik heb een klacht' Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.